PLC เล่าเรื่องข้าว

PLC เล่าเรื่องข้าว  PLC (Professional Learning Community) ใช้เป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม เทคนิคการผลิต การแปรรูป   การค้าขายในตลาด   การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยร้อยเรียงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ผ่านปัญหาและลงมือปฏิบัติแบบ PBL (Problem based Learning) ทุกอย่างที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชุมชน มุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดทักษะใหม่อันหลากหลายที่จำเป็นสำหรับศตวรรษใหม่ (21st Century Skills) ได้แก่ - ทักษะการเรียนรู้และการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลและการจัดการความรู้ - ทักษะชีวิต(ทำกินเป็น อยู่ได้ ใช้เป็น) เช่น ทักษะ ICT การทำงานร่วมกัน การจัดการความขัดแย้ง การสื่อสาร การคิดหลายระดับ การสร้างปัจจัยการดำเนินชีวิต การดูแลสุขภาพ การแสวงหาข้อมูล การปรับตัว การออกแบบวิถีชีวิต อุปนิสัย การชี้นำตนเอง จิตสำนึกต่อคนอื่น วัฒนธรรมอื่นสร้างให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ