วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หว่านปุ๋ยอินทรีย์ | ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล สัปดาห์ที่ 7

ผู้ปกครองอาสาช่วยหว่านปุ๋ยอินทรีย์ แปลงนาข้าวสินเหล็กและข้าวหอมนิล หลังจากที่มีฝนตกติดต่อกัน 1-2 วัน







วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 6 ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมนิล | โรงเรียนนอกกะลา

ผ่านไปสัปดาห์ที่ 6 ข้าวแตกกอใหญ่ขึ้น ในแปลงนามีน้ำขังจากการที่สูบน้ำใส่ และฝนตก ในแปลงข้าวบริเวณที่ไม่มีข้าวก็ซ่อม(ส่าม)ข้าวเพิ่มเติม