วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ฤดูทำนาข้าว | โรงเรียนนอกกะลา

เข้าสู่ช่วงฤดูทำนาอินทรีย์ของโรงเรียนนอกกะลา เตรียมดินและเตรียมต้นกล้าข้าวสินเหล็ก | ข้าวหอมนิลสุรินทร์ เพื่อใช้ปักดำในนาอินทรีย์

เตรียมดินเตรียมต้นกล้า ข้าวสินเหล็ก | ข้าวหอมนิลสุรินทร์